Monday, 04 December 2017 00:00

School - wide Assessment Week

 

ASSESSMENT WEEK
All Grade Levels

December 4 - 8, 2017

 

 

Monday, 04 December 2017 00:00

National Day Program

 

School-wide
National Day Program / Father's Day

December 4, 2017

 

 

Monday, 04 December 2017 00:00

Elementary Assessment Week

 

Elementary School Division
Assessment Week

December 4 - 14, 2017